OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor

Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Samodzielny referent

w Dolnośląskim Zespole Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu

w Miliczu

Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019r. poz. 1282), zwanej dalej ustawą.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa i adres jednostki: Dolnośląski Zespól Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu, ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz

Stanowisko: samodzielny referent w Dolnośląskim Zespole Szkól Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu,

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo.

1.      Wymagania niezbędne:

1)   obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   wykształcenie średnie i co najmniej 4 letni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie wyższe i co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku.

5)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6)   posiadanie nieposzlakowana opinii.

2.       Wymagania dodatkowe:

1)   znajomość regulacji prawnych Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów normatywnych powszechnie obowiązujących,

2)   znajomość obsługi programów komputerowych: Arkusz organizacyjny Vulcan, System Informacji Oświatowej -SIO

3)   umiejętność sporządzania sprawozdań statystycznych do GUS,

4)   biegła znajomość pakietu Office oraz umiejętność korzystania z zasobu Internetu,

6) zdolności organizacyjne, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)   prowadzenie spraw kadrowych, uczniowskich i sekretariatu zespołu szkół zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającymi terminowe przekazywanie informacji do właściwych organów prowadzących i instytucji,

2)   wprowadzanie danych dotyczących Zespołu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej oraz programu Vulcan,

3)   obsługa interesantów,

4)   prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

5)   prowadzenie rejestrów i ewidencji wymaganych w szkole,

6)   archiwizacja dokumentów,

7)   przygotowywanie korespondencji służbowej, zaświadczeń, dokumentów, zestawień, analiz,

8)   sprawozdawczość, sporządzanie i przesyłanie sprawozdań do GUS,

9)   wystawianie pracownikom delegacji służbowych,

10)      prowadzenie poczty tradycyjnej i elektronicznej,

11)      wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska oraz zadań zleconych przez dyrektora.

4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)   stanowisko pracy związane z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie.

2)   stanowisko biurowe wyposażone w komputer, telefon, skaner, kopiarkę, niszczarkę, w pomieszczeniu usytułowanym na parterze budynku szpitala, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3)   praca w równoważnym systemie czasu pracy.

5.      Wymagane dokumenty:

1)   CV,

2)   list motywacyjny,

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

4)   kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe- świadectwa pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązanych jest dostarczyć zaświadczenie

0      niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

6)   oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2018r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902),

7)   wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w ofercie pracy powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U. UE . z 2016r., nr 119) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2018r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019r. poz. 1282).

Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenie wymienione w punktach 5

i 6 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 i 4 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

6.      Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniż ej 6%.

7.      Termin i miejsce składania dokumentów:

1)   Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko samodzielny referent należy składać w terminie do dnia 30.10.2020 do godziny 900 w Sekretariacie Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu, ul. Grzybowa 1.

2)   Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.

8.      Informacja o przebiegu nabory:

1)   złożone ofert będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze.

2)   aplikacje, które wpłyną do Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

3)   kandydaci spełniający wymagania formalne, poinformowani zostaną telefonicznie

o rozmowie kwalifikacyjnej zaplanowanej na dzień 30.10.2020r. w godzinach od 1200 do 1400.

4)   informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły, na tablicy informacyjnej Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu.

5)   po zakończeniu procesu rekrutacji, pracodawca zgodnie z art. 5 Rozporządzenia o Ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do usunięcia wszystkich danych kandydata w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Nabór na wolne stanowisko pracy - Samodzielny referent pdf 1.82 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 21 październik 2020 18:08 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 21 październik 2020 18:12 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 21 październik 2020 18:16 Super User